Corona Extreme - מערכת ספקטרומטריה לחקלאות

Corona extreme, מערכת הספקטרומטריה של ZEISS לענפי החקלאות

Corona extreme בשיתוף עם תכנת InProcess® מהוות יחדיו מערכת ספקטרומטרית ייעודית להגדלת היעילות באנליזות חקלאיות. הרעיון הייחודי היה ליצור חיישן מדידה עמיד, אשר מהווה מרכיב מפתח בתנאי הקיצון עבור מחזור הייצור. בעזרת היכולת, התכנה וההנדסה של ZEISS המערכת העמידה הזו יכולה לעמוד בעומסי עבודה כבדים ומשמעותית טובה יותר ממדידות מעבדתיות.

Corona extreme הונדסה ועוצבה על בסיס נסיון אפליקטיבי רב ומספקת מדידות אמינות עבור כל דוגמה. המערכת הקומפקטית קלה להתקנה ויכולה לפעול עצמאית בשימוש בשלט המובנה, דבר המאפשר הערכה ישירה והנפקת מידע צפוי ללא שימוש במחשב. הספקטרומטר נטול סיבים, בעל מרכיבים אופטיים עילאיים ורפרנסים פנימיים להבטחת איכות ללא תחרות.